مشکل نداشتن صدا در برنامه نویتل     Date: 2/25/2015
مشکل نداشتن صدا در برنامه نویتل

1.مطمئن شوید که فایل‌های صوتی در مسیر \NavitelContent\Voices در دستگاه دانلود شده است.
2.مطمئن شوید که گزینه "Turn off sound" (خاموش کردن صدا) غیر فعال باشد: از " Menu" (منو) گزینه "Settings" (تنظیم‌ها) سپس "System" (سیستم) و بعد " Turn off sound" (خاموش کردن صدا).
3.تنطیم‌های میزان صدا را بررسی کنید.
4.یک بسته صدایی دیگر را انتخاب کنید.